kxg.forums.subscribe_to_sync_response

kxg.forums.subscribe_to_sync_response(message_cls)[source]